Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021r ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

W związku z powyższym od tego dnia zajęcia z uczniami klas I-III realizowane będą w formie zdalnej zgodnie z aktualnie obowiązującym planem zajęć.

Decyzję o czasie trwania zajęć z uczniami przed komputerem podejmuje nauczyciel uwzględniając specyfikę danego zespołu oraz możliwości percepcyjne uczniów. Po każdej lekcji przewidziana jest przerwa - w tym czasie uczeń zobowiązany jest do odejścia od monitora.

Wychowawcy klas pierwszych ze szczególną uwagą będą monitorować przebieg nauczania online. Na podstawie bieżącej ewaluacji dokonywać będą modyfikacji podejmowanych działań określających m. in. czas trwania zajęć przed komputerem.

Zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, logopedia… odbywają się w sposób zdalny według ustalonego, obowiązującego planu. Czas trwania zajęć online wynosi 30 minut.

Spotkania z psychologiem/pedagogiem oraz terminy konsultacji z rodzicami ustalane będą indywidualnie.

Głównym kanałem komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami oraz rodziców z nauczycielami pozostaje Gdańska Platforma Edukacyjna (GPE). Rodzice mają obowiązek informowania wychowawcy oraz nauczycieli uczących o ewentualnych trudnościach ucznia w uczestniczeniu w zajęciach online, aby można było ustalić sposób udzielania pomocy i wsparcia dla dziecka.

Ponadto zgodnie z ww Rozporządzeniem MEiN

  • „dla uczniów klas I-III, których rodzice pracujący w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19

oraz

  • dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności”

przygotowane zostaną stanowiska pracy w pracowniach komputerowych. Podczas trwania tych zajęć dzieci będą pod opieką wychowawców świetlicy szkolnej lub nauczyciela wspierającego lub wspomagającego. Z uwagi na możliwość przebywania w tym samym czasie w jednej pracowni większej liczby uczniów z różnych klas, wskazane jest, aby uczniowie wyposażeni byli w słuchawki, które pomogą im skupić się na wykonywaniu zadań. Uczniowie będą również objęci opieką świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 17.00.

W związku z powyższym rodzice z ww uczniów zobowiązani są napisać wniosek do Dyrektora ZSP nr 2 o umożliwienie pracy zdalnej na terenie szkoły oraz wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej opracowaną na czas zdalnego nauczania.

Wniosek oraz wypełnioną karę zgłoszenia należy przesłać na pocztę szkoły sekretariat@zsp2.edu.gdansk.pl do dnia 22 marca 2021r do godziny 9.00.

W dniach od 1 do 6 kwietnia 2021r. świetlica szkolna nie pełni dyżuru.

Podczas lekcji online obowiązują następujące zasady:

  • Przed każdymi zajęciami należy odpowiednio przygotować swoje stanowisko pracy oraz wyłączyć wszystko, co znajduje się na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.
  • Czynności poranne uczeń wykonuje przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.  
  • Uczniom nie wolno lekcji nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać.
  • Głos na zajęciach należy zabierać po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez ucznia - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.
  • Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).
  • Jeśli ktoś zauważy coś niepokojącego na ekranie komputera powinien to niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.

 

                                                                                           Z poważaniem

                                                                                         Jolanta Wilkowska

                                                                                       wicedyrektor ZSP nr2