Dyrekcja i nauczyciele języka angielskiego SP 42 w Gdańsku serdecznie zapraszają uczniów KLAS III szkół podstawowych do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii.

Konkurs odbędzie się w siedzibie organizatora w dniu 23. 04. 2020 r. o godz. 10:00

ORGANIZATOR KONKURSU:

Szkoła Podstawowa nr 42 im. I.J. Paderewskiego

przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2,

Czajkowskiego 1, 80 – 169 Gdańsk

Adres e-mail (sekterariat):  sekretariat@zsp2.edu.gdansk.pl

Telefon: 58 302 46 04

 

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:

 

CELE KONKURSU:

  • Zapoznanie uczniów z wybranymi realiami z zakresu państwowości, geografii i kultury brytyjskiej
  • Poszerzenie treści podstawy programowej z języka angielskiego o nazwy własne najciekawszych miejsc w Wielkiej Brytanii i zabytków stolicy
  • Podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez poszerzenie zainteresowania uczniów Wielką Brytanią

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III szkoły podstawowej

 

  1. Karty zgłoszenia (załącznik nr 1) dwóch uczniów wyłonionych w szkolnych eliminacjach, zawierające imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, nazwisko i adres e-mail opiekuna powinny być przesłane na adres e – mail:  42english@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 30. 03. 2020r.

 

  1. Eliminacje szkolne (pierwszy etap konkursu) odbywają się w wybranej przez Państwa formie, np. quizu, testu, konkursu na przewodnik po wielkiej Brytanii, komiksu o wycieczce do Wielkiej Brytanii. (przykładowy quiz eliminacyjny w załączniku nr 2)

 

  1. Eliminacje wojewódzkie

Wojewódzki etap konkursu składa się z dwóch etapów: z 20 zamkniętych pytań testowych w części pierwszej i 20 pytań otwartych w części drugiej

 

W części pierwszej konkursu uczeń dokonuje wyboru spośród odpowiedzi oznaczonych literami a, b, c i d. Pytania testowe są w języku polskim. Odpowiedzi, będące nazwami własnymi są w języku angielskim. W każdym zadaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Za każdą prawidłowo zaznaczoną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. W drugiej części konkursu biorą udział uczniowie, którzy udzielili min. 80 % poprawnych odpowiedzi w części pierwszej. Organizator zastrzega sobie prawo obniżenia lub podwyższenia wymienionego progu maksymalnie o 10 punktów procentowych.

 

Druga część  konkursu składa się z zadań otwartych typu „wymień”, np.: wymień nazwy dwóch miast w Anglii. Polecenia są w języku polskim, natomiast odpowiedzi muszą być napisane w języku angielskim, np.: London NIE Londyn,  Uczeń otrzymuje punkt za każdą poprawnie zapisaną nazwę.

 

Maksymalna liczba uzyskanych punktów w konkursie to 40 (I i II etap razem).

 

Komisja Konkursowa, złożona z 3 nauczycieli języka angielskiego przyzna I, II i III miejsce oraz nagrody w zależności od liczby uzyskanych przez uczestników punktów. Organizator wojewódzkiego etapu konkursu przyznaje uczniom nagrody oraz dyplomy uczestnictwa.

 

PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU:

 

W celu przygotowania się do konkursu uczniowie powinni poznać podstawowe fakty związane z państwowością, dotyczące np. ustroju, flagi, podziału administracyjnego Wielkiej Brytanii, podstawowe informacje o rodzinie krówlewskiej, jak również nazwy najciekawszych miejsc w Wielkiej Brytanii (np. Stonehenge, Lake District, Loch Ness),  nazwy zabytków w Londynie oraz przyswoić sobie podstawowe informacje o tych miejscach i zabytkach.