Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 w Gdańsku na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku:

Kierownik obiektu sportowego,

wymiar etatu: 1,

stanowiska: 1

Zakres zadań:

 1. Współpraca z dyrektorem szkoły we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowanie pływalni, sal sportowych i boiska wielofunkcyjnego.
 2. Ustalanie składu osobowego personelu obsługi pływalni i obiektów sportowych – zgłaszanie wniosków o zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
 3. Ustalanie i wnioskowanie wysokości premii regulaminowej, rozliczanie czasu pracy, opracowywanie harmonogramów pracy, przygotowywanie sprawozdawczości.
 4. Przygotowywanie harmonogramów komercyjnego wynajmu pomieszczeń obiektu sportowego i udostępniania niecki basenowej.
 5. Sporządzanie umów najmu, umów sprzedażowych i wydawanie karnetów - ścisła współpraca z Gdańskim Centrum Usług Wspólnych w tym zakresie.
 6. Przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.
 7. Współpraca z Urzędem Miejskim w Gdańsku, Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska i innymi instytucjami nadzorującymi prawidłowość funkcjonowania obiektów sportowych.
 8. Nadzorowanie i koordynowanie całokształtem prac administracyjno-technicznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektów sportowych.
 9. Czuwanie nad prawidłowym stanem urządzeń technicznych znajdujących się w obiektach sportowych szkoły.
 10. Zapewnienie prawidłowej technologii stacji uzdatniania wody na pływalni, czuwanie nad stanem central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
 11. Współpraca z jednostkami wykonującymi badania prób wody.
 12. Dokonywanie niezbędnych zakupów materiałów i wyposażenia.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe w obszarze nauk techniczno-chemicznych, zarządzania lub związanych z kulturą fizyczną.
 • Staż pracy: min. 2 lata w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika obiektów sportowych, w tym basenu.

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • Udokumentowane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Oświatowe, Prawo Pracy i rozporządzeń dotyczących funkcjonowania obiektów sportowych i pływalni.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność organizacji pracy.
 • Umiejętność negocjowania.
 • Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej.
 • Szkolenia i kursy z zakresu relacji interpersonalnych.

Warunki pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze. Budynek wielokondygnacyjny bez windy. Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie szkoły. Część czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo; sporadycznie występuje konieczność pracy w godzinach innych niż przewiduje Regulamin Pracy;
 • miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 42 w Gdańsku;
 • specyfika pracy: praca biurowa oraz praca w terenie;
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale  – 2800,00 złotych brutto
 • dodatek stażowy;
 • dodatek funkcyjny;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”;
 • Przewidywany termin zatrudnienia: 1 stycznia 2019 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy;
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych (załącznik);
 • w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki  zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz    o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 42  w Gdańsku, z siedzibą 80-169 Gdańsk, ul. Czajkowskiego 1. Dane kontaktowe: ul.Czajkowskiego1, 80-169 Gdańsk, tel. +48 58 302-46-04, e-mail: sp42gda@wp.pl
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod.olszewski@gmail.com
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Szkole Podstawowej nr 42.
 4. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych    w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 5. Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:
 • w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,
 • dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,
 • dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do Szkoły.
 • Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez Szkołę Podstawową nr 42 w Gdańsku, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych.
 • 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
 • 7. Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.
 • 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

  • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty
  • spełniają wszystkie wymagania niezbędne

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku nie przekroczył  3%.

Dokumenty należy składać w Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1, w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 42,

ul. Czajkowskiego 1,

80-169 Gdańsk

z następującą adnotacją:

„nabór na stanowisko urzędnicze:

"Kierownik obiektu sportowego”

w terminie od 30.11.2018 r. do 12.12.2018 r.,

decyduje data wpływu oferty do Szkoły.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych  do pobrania