Kuratoryjny Konkurs z Biologii

 

ETAP SZKOLNY

Eliminacje 1 stopnia Wojewódzkiego Konkursu z Biologii odbędą się 16 listopada o godzinie 14.00 na terenie macierzystej szkoły.  Zapisy odbywają się u nauczyciela biologii.

Uczniowie są zobowiązani dostarczyć nauczycielowi do 12 listopada wypełnioną komputerowo i podpisaną przez rodziców kartę ucznia.

Konkurs trwa 45 minut. Do etapu rejonowego zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy ostatecznie po weryfikacji uzyskają  wynik minimum 70%.

Podczas konkursu obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w  poniższym regulaminie szczegółowym.

INFORMACJE DLA PRZEWODNICZĄCYCH SKK

Zgodnie z szczegółowym regulaminem Wojewódzkiego Konkursu z Biologii proszę o przesłanie prac z wymaganą ilością punktów, kart uczniów oraz protokołów komisji SKK zarówno na adres szkoły jak i na następujący adres mailowy biologiasp42@wp.pl  w terminie do 19 listopada 2021 r.

Ponadto proszę, aby przesłane mailowo protokoły były wypełnione komputerowo i załączone w pliku WORD.

Również w przypadku, gdy żaden z uczniów nie uzyska wyniku kwalifikującego go do etapu rejonowego proszę o przesłanie protokołów na adres szkoły i na pocztę elektroniczną.

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 42 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego, 80-169 Gdańsk

Przewodnicząca RKK: Joanna Wasilewska

 

ETAP REJONOWY

Eliminacje 2 stopnia Wojewódzkiego Konkursu z Biologii Dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Pomorskiego odbędą się 12 stycznia 2022 r. o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku przy ulicy Czajkowskiego 1.

Uczestnicy muszą się stawić, w miejscu odbywania się konkursu, przynajmniej pół godziny przed rozpoczęciem.

Czekając na wejście do szkoły uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Pojedynczo wchodzą do szkoły głównym wejściem. Nauczyciele dyżurujący pilnują zachowania dystansu uczniów. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

Uczeń może przystąpić do 2 stopnia konkursu po okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału w nim.

Do sali, w której odbywać się będzie konkurs, uczniowie wchodzą tylko z przyborami do pisania (pióro lub długopis).

Na Wojewódzkim Konkursie z Biologii dla uczniów Szkół Podstawowych Województwa Pomorskiego obowiązują procedura i zalecenia sanitarne obowiązujące podczas stopnia rejonowego i wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022.

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego znajduje się w plikach do pobrania (poniżej).