Serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Nadmorski krajobraz - Gdańsk w oczach dzieci".

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia jedenej pracy plastycznej.

W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:

  • wykonane dowolną manualną techniką plastyczną: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.
  • sporządzone w dowolnym formacie.

Praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej. Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względu na braki formalne.

Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w Konkursie.

Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji spraw morskich.

Prace należy złożyć u wychowawcy klasy do dnia 15 marca 2019r.

Zapraszamy !!!

Link - załącznik