IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

WIOSNA W POEZJI

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku im Prof. Michała Siedleckiegoul. Siedleckiego 14; 80-299 Gdańsk.

Regulamin konkursu:

1.Uczestnikami konkursu są uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do klas integracyjnych w publicznych szkołach podstawowych.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III, IV-VI oraz VII-VIII.
3. Każda szkoła może być reprezentowana przez 2 uczniów z klas 0-III i
2 uczniów z klas IV-VI oraz 2 uczniów z klas VII-VIII.
4.Uczestnicy konkursu wybierają jeden wiersz. Temat: Wiosna w poezji.
5.Zgłoszenia do konkursu należy kierować do dnia 30.04.2019r. do wychowawcy klasy.

6. Konkurs odbędzie się 15 maja 2019r. o godz. 14:00
w Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku.

7.Kryteria oceny:

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
- interpretacja tekstu,
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

8.Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.

Serdecznie zapraszamy!

 link - Karta zgłoszenia do konkursu