Innowacja pedagogiczna „Gry matematyczne – nauka poprzez zabawę” - p. Wioletta Gabryel

Adresatami innowacji są uczniowie klasy Ib. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz na dwa tygodnie.

„Gry matematyczne – nauka poprzez zabawę” jest innowacją pedagogiczną, której autorką jest p. Wioletta Gabryel. Innowacja ma charakter metodyczny, obejmuje treści w zakresie edukacji matematycznej.

Głównym celem innowacji jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, rozwijanie logicznego myślenia, a także podejmowanie wysiłku intelektualnego przy rozwiązywaniu różnorodnych zadań i problemów pracując indywidualnie i w zespole.

Do zrealizowania celów nauczyciel posłuży się głównie metodami aktywizującymi, zwłaszcza grami matematycznymi i zabawami zespołowymi.

Tematyka proponowanych zajęć obejmuje 14 bloków, których realizacja wpłynie korzystnie na aktywność poznawczą uczniów, ich twórczą postawę oraz motywację. Stworzy także możliwość eksperymentowania, wpłynie pozytywnie na poczucie własnej wartości oraz na poczucie odpowiedzialności za pracę własną i zespołu.

Zajęcia prowadzone w ramach edukacji matematycznej wzbogacone elementami innowacji pedagogicznej „Gry matematyczne – nauka poprzez zabawę” proponowane przez p. Wiolettę Gabryel staną się dla uczniów atrakcyjną i bardziej przystępną formą zdobywania wiedzy, ponieważ ich założeniem jest zabawa, czyli naturalna aktywność dzieci w tym wieku.