Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata do szkoły

Kandydat z listy zakwalifikowanych do danej szkoły zostaje przyjęty do tej szkoły, jeżeli rodzic w terminie od 31 marca do 07 kwietnia 2022 r. do godziny 16.00 potwierdzi wolę przyjęcia kandydata, przekazując do szkoły oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole (załącznik nr 1 do wniosku). Jest to konieczne, aby zakończyć proces rekrutacji kandydata.

Podpisane oświadczenie woli rodzice przekazują do szkoły na jeden z niżej wymienionych sposobów:

1) skanują oświadczenie i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły lub

2) wrzucają oświadczenie do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez szkołę.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole. 

Rodzice kandydatów z obwodu szkoły nie muszą składać oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole poza rekrutacją do klasy Mistrzostwa Sportowego.