W dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) w godzinach 10:00 - 14:00 nastąpi wydanie zdającym zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Po odbiór zaświadczenia zdający zjawiają się osobiście, okazując dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna/dowód osobisty/paszport).

Prosimy,aby osoby odbierające zaświadczenie w imieniu zdającego posiadały ze sobą pisemne upoważnienie Rodzica/Opiekuna prawnego zdającego,
a także dokument potwierdzający tożsamość (wskazany w upoważnieniu).

Edit:

Zaświadczenia można również odbierać w dniach 12-14.07.2021r. (poniedziałek-środa) w godzinach 10:00 - 14:00.